Knihy ZADARMO pre elektronické čítačky kníh

Veľkáväčšinavlastníkovčítačiekelektronickýchkníhvzačiatkochtápekdezohnaťdosvojhoprístrojaknihy.Preanglicky hovoriacehočitateľaexistujetakmerneobmedzené množstvokníh(veľkáčasťjezadarmo),ktorékdispozíciinainternete.

Slovenskýchkníhjekdispozíciipochopiteľnemenej,nežtýchzahraničných,avšakponukajetiežveľmibohatáastále sarýchlorozširuje.Prístupkslovenskýmknihámjejednoduchý-vSRexistuje niekoľkokvalitnýchaveľkýchvydavateľovapredajcove-kníh.Jednoduchosipožadovanúknihuvyberietevichinternetovomobchode,knihyzaplatíteapotejmátemožnosťsiknihustiahnuť.Nakoniec junaprcez USBrozhranienakopírujetedo čítačky.Niektorípredajcoviadokoncavieknihyposielaťpriamodo vašejčítačky.

Tuprikladámerázcestník,kdemôžeteknihysťahovať.

VÝZNAMNÍ PRODEJCI eKNIH V SR

aďalšie...

eKNIHY ZADARMO (české i slovenské)