Spätný odber elektrozariadení

Spätný odber elektrozariadení

 Prispievame k spätnému odberu elektrozariadení

Vyradený elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Kompletné (nedemontované) zariadenie je nutné odovzdať na miestach spätného odberu, u posledného predajcu alebo na stránkach iných kolektívnych systémov. Odložením použitého elektrozariadenia na správne miesto bude umožnené jeho zapojenie do procesu ekologickej manipulácie, ktorej výsledkom je správne spracovanie a recyklácia. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobku.

Náš obchod www.chytreelektro.sk preberá zodpovednosť za svoje výrobky a za financovanie ich zberu a ekologickej likvidácie.

Fungovanie systému

Kolektívny systém funguje nasledovným spôsobom: zákazník si zakúpi tovar, napr. elektrospotrebič. V cene tohoto zariadenia je započítaný recyklačný poplatok, ktorý sa líši podľa kategórie tovaru. Koncový zákazník (je jedno či ide o firmu alebo domácnosť) odovzdá bezplatne starý spotrebič predajcovi (alebo ho bezplatne ododvzdá v zbernom mieste v mieste svojho bydliska). Predajca poplatok poukáže spoločnosti ECO SYSTEM a ECO SYSTEM v zmysle platnej legislatívy zabezpečí zber a následnú recykláciu odpadu. ECO SYSTEM skoordinuje zber a recykláciu odpadu s prepravnými spoločnosťami a jeho spracovateľmi. Vzniknú tak druhotné suroviny, ktoré budú použité pri výrobe nového tovaru alebo nepoužiteľný odpad bude ekologicky zlikvidovaný, čím sa uzavrie životný cyklus tovaru. Členovia systému teda platia recyklačné poplatky do kolektívneho systému spoločnosti ECO SYSTEM, ktorá manažuje a finančne zabezpečuje celý proces zberu a recyklácie odpadu.

V prípade odpadov z obalov, ECO SYSTEM zabezpečuje pre svojich členov zber, zhodnocovanie a recyklovanie odpadov z obalov pomocou autorizovaných sprostredkovateľov. Tak ako v prípade elektroodpadu aj v prípade odpadu z obalov ECO SYSTEM riadi celý proces a zabezpečuje financovanie nákladov spojených so zberom, prepravou, triedením, zhodnocovaním a recykláciou odpadov z obalov.